Onderwijs

Onderwijs op Den Omgang

SWPBS: werken aan een positief klimaat
Een kind leert het best in een veilige en prettige omgeving. Wij werken op onze school aan een positief klimaat vanuit de ideeën van School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS, zie ook www.swpbs.nl). Vanuit de kernwaarden VEILIGHEID - RESPECT - VERTROUWEN bieden we de kinderen een aantal gedragsregels die hen helpen het voor elkaar zo fijn mogelijk te maken. Deze regels zijn positief opgesteld en de groep wordt beloond als de leerlingen zich er goed aan houden. 

Daltononderwijs
Wij onderwijzen kinderen volgens de principes van het Daltononderwijs. Het uitgangspunt daarbij is het creëren van 'eigenaarschap' bij de leerlingen. Door de leerling (mede)eigenaar te maken van het eigen leerproces wordt de betrokkenheid vergroot en weet het kind waarom het bepaalde stappen moet zetten om verder te kunnen.
De rol van de leerkracht is daarbij heel belangrijk. De leerkracht is de spil van het onderwijs op Den Omgang.  De leerkracht begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling.
Door een goede organisatie van deze begeleiding van alle leerlingen geven wij ieder kind zoveel mogelijk passend onderwijs.
De principes van Dalton zijn:
- zelfstandigheid
- samenwerking
- verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)
- effectiviteit
- reflectie

Een heel belangrijk hulpmiddel in het leerproces is de (week) taak. Daarin staat 'op maat' wat de leerling deze week moet doen. Er vinden regelmatig reflectiegesprekjes plaats tussen de leerling en de leerkracht, waarin bepaald wordt wat er nodig is om verder te komen.

Uiteraard voldoet ons onderwijs aan de wettelijke voorschriften (kerndoelen) van het ministerie. 

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV - www.dalton.nl) ziet het als haar taak om de kwaliteit van daltonscholen te (blijven) onderzoeken en hier een keurmerk aan te verbinden: de licentie. Hiermee wordt aangegeven dat de NDV, na een onderzoek, heeft vastgesteld dat op de school daltononderwijs wordt verzorgd dat voldoet aan de actuele inzichten rond kwalitatief goed daltononderwijs. Een licentie wordt afgegeven aan de school.
Op 16 december 2009 is de licentie voor Den Omgang als daltonbasisschool voor 5 jaar verleend,  in 2015 is de licentie met 5 jaar verlengd.

De leerkrachten op Den Omgang zijn (of worden) opgeleid tot daltonleerkracht. Den Omgang partricipeert in diverse daltonnetwerken (Dalton regio Zuid, samenwerking daltonscholen OPTIMUS).

Methodes
Voor de basisvakken (taal, rekenen, lezen) gebruiken wij de nieuwste versies van de methodes Wereld in Getallen, Taal Actief, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Veilig Leren Lezen (groep 3) en Kleuterplein. We maken ook gebruik van de bijbehorende software. 

IPC - International Primary Curriculum
Sinds schooljaar 2016 - 2017 werken we op Den Omgang met het International Primary Curriculum (IPC) voor de wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, cultuur). Het IPC biedt het onderwijs aan in thema's (units), waarbij naast het overbrengen van kennis vooral het aanleren van (21e Eeuwse) vaardigheden centraal staat. Elke unit sluit
aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. 

IPC in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld 'Zoet als chocolade'. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat daarbij centraal. Elke unit wordt 'geopend' op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de 'kennisoogst'. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema's) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg met oog voor 'the big picture'. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. 

Rol van de ouder(s)
Ouders worden vaak betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Dat vinden we erg belangrijk. Bij elke unit is er een voorbeeldbrief voor ouders waarin uitgelegd wordt wat kinderen gaan leren, op welke manier en hoe ouders thuis kunnen helpen.

De meest eenvoudige manier om uw kind te helpen is elke dag vragen naar wat er geleerd is op school. Door uw kind uit te dagen om te vertellen stimuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. Ook door eenvoudige 'keukentafelgesprekken' helpt u uw kind al op weg. Waar komen de producten en hun ingrediënten op tafel vandaan? Waar op de wereldkaart ligt dat?

Kwaliteit
IPC staat voor kwaliteit. Het curriculum wordt niet zomaar uit handen gegeven en scholen volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC Nederland houdt contact met lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om goed met het curriculum om te gaan. Er wordt alleen met gecertificeerde trainers gewerkt.

ICT
Wij maken gebruik van de Google omgeving (Google Apps For Education), deze wordt beheerd door Cloudwise. Op deze manier bieden we de kinderen een veilige omgeving waarin ze zowel op school als thuis (vanaf groep 5) kunnen werken én samenwerken. 

Schoolplan
We zijn continu bezig om het onderwijs op onze school verder te verbeteren.
Klik hier voor het schoolplan 2019-2023

Agenda

Kalender
<
Mei
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Eerstkomende activiteiten: